• 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9

หยุดปัญหาอาชญากรรุ่นลูก…เพื่อ วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า...

     ในแต่ละปี มีเด็กและเยาวชนไทย มากกว่า 320,000 คน ที่ต้องพลัดพรากจาก พ่อแม่ เพราะ พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ ต้องโทษเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ. เด็กด้อยโอกาสเหล่านี มักขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากครอบครัว และสังคม ส่วนมาก ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีอนาคต , บางส่วนกลายเป็นเด็กเร่ร่อน , หรือเข้าร่วมแก็งค์ผิดกฏหมาย , เข้าสู่การค้าประเวณี หรือ เข้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงมีโอกาสเสี่ยงอย่างมาก ที่เด็กด้อยโอกาสเหล่านี จะหลงผิดเข้าสู่วงจรร้ายกลายเป็น “อาชญากรรุ่นลูก” เดินเข้าสู่เรือนจำ...ตามรอยเท้าพ่อแม่...!


     ด้วยการให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ซึ่งเป็นลูกของผู้ต้องขัง ให้มีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า ( ทั้งโครงการสงเคราะห์ เด็กติดผู้ต้องขัง และโครงการมอบ ทุนการศึกษาลูกผู้ต้องขัง) เชื่อว่าจะช่วยหยุดยั้งพฤติกรรม การเลียน แบบ การทำผิดกฎหมายเหมือน พ่อแม่ลงได้

      และด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดี ให้แก่เด็กๆเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลง และอนาคตที่ดีกว่า ให้แก่เด็กๆ และครอบครัว แต่ ยังจะช่วยลด และ หยุดปัญหาอาชญากรรุ่นลูก ช่วยให้สังคมไทย มีความปลอดภัย...เป็น สังคมที่น่าอยู่ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า สำหรับลูกหลานในรุ่นต่อๆไป...ยิ่งขึ้น...


 
ร่วมกันหยุด “ปัญหาอาชญากรรุ่นลูก” เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า  

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ :

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร  ได้รับการอนุญาตจัดตั้งถูกต้อง ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.๓) เลขทะเบียนเลขที่ ช.ม. ๔๓๘ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557


ภารกิจมุ่งหมาย :

        มูลนิธิฯมุ่งมั่น เพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ลูกๆของผู้ต้องขัง ให้มีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการสงเคราะห์ เด็กติดผู้ต้องขัง และการมอบ ทุนการศึกษาลูกผู้ต้องขัง ด้วยความมุ่งหวังว่า การสนับสนุนนี้ จะช่วยเปลี่ยนแปลง สร้างอนาคตที่ดีกว่า ให้เด็กๆด้อยโอกาส เหล่านี้ ซึ่งพวกเขาอาจไม่มีทางเลือกของชีวิต...


 
ความจริง – แผลลึกของสังคมไทย  :
 • ประเทศไทยมีจำนวนนักโทษสูงถึง 4,425คน ต่อประชากร 1 ล้านคน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา (7,014คน) และ รัสเซีย (4,691คน) 
 • ประเทศไทยมี จำนวนนักโทษหญิง มากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา , จีน , และ รัสเซีย 
 • ประเทศไทยมี จำนวนนักโทษรวมทั้งชายและหญิง มากเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา , จีน , รัสเซีย , บราซิล และ อินเดีย 
 • อาชญากรรุ่นลูก ” เรื่องจริงที่น่าห่วง และแนวโน้มปัญหาที่เพิ่มขึ้น!  ในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากกว่า 320,000 คนทั่วประเทศ มีพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ  ส่วนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯและศูนย์ฝึกอบรม จำนวนมาก ก็มีพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ เคยเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ มาก่อน..!  
 • จากการศึกษาพบว่า มีโอกาสเสี่ยงสูง ที่เด็กและเยาวชนที่เป็นลูกของผู้ต้องขัง จะหลงผิด เข้าสู่วงจรร้าย กระทำผิดกฎหมายกลายเป็นนักโทษ ตามรอยเท้าพ่อแม่...

  "อาชญากรรุ่นลูก" มรดกแห่งสายเลือด หรือเพราะสังคมนิ่งเฉย