ความจริงที่เป็นแผลลึกของสังคมไทย

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
Creative Corrections Educations Foundation (Thailand )
 
    

ความจริง...แผลลึกของสังคมไทย...


“อาชญากรรุ่นลูก” 
มรดกแห่งสายเลือด หรือเพราะ สังคมนิ่งเฉย
!


ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนไทย มากกว่า 320,000 คนทั่วประเทศ มีพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ. เด็กและเยาวชน อีกจำนวนมาก ในสถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึกอบรม มีพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ เคยเป็น

ผู้ต้องขังมาก่อน..! 

เด็ก ด้อยโอกาสเหล่านี้ มักไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี ส่วนมากไม่ได้รับการศึกษา ไม่มีอนาคต จึงมีโอกาสเสี่ยงอย่างมาก ที่จะหลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย บางส่วนถูกบังคับใช้แรงงานเด็ก  บ้างถูกบังคับสู่การค้าประเวณี  และบ้างเข้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกระทำผิดกฎหมาย แบบอื่นๆ  

...แล้วอีกกี่คนที่จะกลายเป็น “อาชญากรรุ่นลูก” เดินเข้าสู่เรือนจำ...
ตามรอยเท้าพ่อแม่...!

“ It is easier to build strong children , than to repair broken men ”

                                                                                                          
อัน ที่จริง ประเทศจะใช้เงินงบประมาณน้อยกว่า ในการดูแลเอาใจใส่ และส่งเสริมให้เด็กๆ เยาวชนของเรา ได้รับการศึกษาที่ดี ในวันนี้ที่เขายังบริสุทธิ์   แทนที่สังคมจะนิ่งเฉย ปล่อยให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ เติบโตตามยถากรรม เข้าสู่วงจรร้ายกระทำผิดกฎหมาย...กลายเป็นนักโทษ ตามรอยเท้าพ่อแม่...

ซึ่งเป็นการแก้ปลายเหตุปัญหา...ที่อาจสายเกินไป…

  
 
ซึ่งเป็นการแก้ปลายเหตุปัญหา...ที่อาจสายเกินไป…

                    ร่วมเป็นพลัง หยุดยั้งวงจร “ปัญหาอาชญากรรุ่นลูก” เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า...


ความจริง และ สถิติโลก...ที่คนไทย อาจไม่รู้


  • สถิติจำนวนผู้ต้องขังสะสมในไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงทุกเดือน ๆ ละ มากกว่า 2,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด ส่งผลให้ ประเทศไทยมีนักโทษมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก..และล้นคุก.ซึ่งนอกจากประเทศต้องสิ้นเปลืองเงินงบประมาณ และทรัพยากรอย่างมากมายในแต่ละปี  ยังส่งผลเสียหายต่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของคนในสังคมโดยรวม..เป็นอย่างยิ่ง ...
  • ปัญหาอาชญากรรุ่นลูก เพิ่มมากขึ้น...อย่างน่าเป็นห่วง!  จากการศึกษาพบว่า มีโอกาสสูงที่เด็กและเยาวชนที่เป็นลูกของผู้ต้องขังจะหลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย กระทำผิดกฎหมายกลายเป็นนักโทษตามรอยเท้าพ่อแม่....
  • เด็กแรกเกิดที่ถือกำเนิดจากแม่ที่อยู่ระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำ..มีประมาณ 300 คนในแต่ละเดือน...และ เด็ก ๆ กลุ่มนี้จะได้รับไออุ่นความรักผูกพัน และการดูแลจากแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังเพียงเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 2-3 ขวบแรก แม้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต...
  • เด็กและเยาวชนไทยที่ถูกส่งตัวเข้าสถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึกอบรมฯ จำนวนเฉลี่ยในแต่ละปี มากกว่า 43,000 คน โดย 91% เป็นเด็กและเยาวชนชาย  
  • จากสถิติพบว่ามากกว่า 70% ของเด็กเหล่านี้ ที่มีอายุระหว่าง 15 -18 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียน ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ ขณะกระทำความผิดโดยประมาณ 45% ของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ จบการศึกษาแค่ระดับมัธยมต้น และ 30% จบการศึกษาแค่ชั้นประถม 
สถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ
ปี .. / .. ชาย หญิง รวม
(หน่วย : คน)
2557 2014 249,839 42,388 292,227
2556 2013 250,285 42,458 292,743
2555 2012 209,845 37,919 247,764
2554 2011 216,920 35,124 252,044
2553 2010 184,980 31,017 215,997
2552 2009 182,038 30,020 212,058
2551 2008 161,995 26,403 188,398
2550 2007 140,483 23,970 164,453
2549 2006 130,297 23,983 154,280

หมายเหตุ : ข้อมูลกรมราชทัณฑ์
สถิติ ณ.ปลายปีแต่ละปี / พ.ศ.2557 ข้อมูล ณ.1 มีนาคม 2557 (ไม่รวมเด็กและเยาวชน)  • ประเทศไทยมีอัตราส่วนจำนวนนักโทษสูงถึง 4,425คน ต่อประชากร 1 ล้านคน ซึ่งสูงมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา (7,014คน) และรัสเซีย (4,691คน)
  • ประเทศไทยมีจำนวนนักโทษหญิงมากเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา , จีน , และ รัสเซีย
  • ประเทศไทยมีจำนวนนักโทษรวมทั้งชายและหญิงมากเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา , จีน, รัสเซีย, บราซิล และ อินเดีย .


10 ประเทศที่มีจำนวนนักโทษมากสุด & จำนวนประชากร
อันดับ ประเทศ จำนวนนักโทษ จำนวนประชากร จำนวนนักโทษ/ประชากร
1ล้านคน
1 สหรัฐอเมริกา 2,228,424 317,712,000 7,014
2 จีน 1,701,344 1,363,370,000 1,248
3 รัสเซีย 674,100 143,700,000 4,691
4 บราซิล 548,003 201,032,714 2,726
5 อินเดีย 385,135 1,241,650,000 310
6 ไทย 291,727 65,926,261 4,425
7 เม็กซิโก 246,334 119,713,203 2,058
8 อิหร่าน 217,000 77,291,000 2,808
9 แอฟริกาใต้ 156,370 52,981,991 2,951
10 อินโดนีเซีย 154,000 249,866,000 616
  source : //www.prisonstudies.org – March ’2014.