• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับมูลนิธิ ฯ CCEF (Thailand)

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand) เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ได้รับการอนุญาตจัดตั้งถูกต้องตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม. น. ๓)
เลขทะเบียนเลขที่ ช.ม. ๔๓๘ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557
               
ภารกิจมุ่งหมายหลัก ของ มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand) คือการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน หรือนักศึกษาซึ่งเป็นลูกๆของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา และ แนวทางสร้างสรรค์อื่นๆ เบื้องต้น 2โครงการ ดังนี้
 
  • โครงการสนับสนุนห้องอนุบาลเด็กอ่อน เพื่อให้การดูแลเด็กแรกเกิด และเด็กอ่อนที่ถือกำเนิดจากแม่ ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้มีพัฒนาการ และสามารถเจริญเติบโต ได้อย่างเหมาะสม ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต...
  • โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ด้อยโอกาส ลูกของผู้ต้องขัง เพื่อให้พวกเขาจะได้มีทางเลือกในชีวิตที่ดีกว่า เพื่ออนาคต ที่เด็กๆ แต่ละคนใฝ่ฝัน และ ช่วยลดโอกาสที่จะหลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย กลายเป็นนักโทษรุ่นต่อไป…
ด้วยความมุ่งหวังว่าการสนับสนุนนี้ จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้เด็กๆ เหล่านี้ มีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่ดีกว่า ได้รับการศึกษาที่ดี และ มีอนาคตที่ดีตามความใฝ่ฝัน เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และทำประโยชน์แก่สังคมได้... และยังช่วยป้องกันไม่ให้หลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย กระทำผิดกฎหมาย... กลายเป็นนักโทษ ในช่วงชีวิตของพวกเขา…

ภารกิจอื่นๆ มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand) ยังให้ความสนใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ในสังคมไทย และยินดี ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ และอนาคตที่ดีกว่าของสังคมไทย…

ปัจจุบัน...มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ร่วมกับวัดบ้านสันมงคล และกรรมการชุมชน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ โดยในเบื้องต้น ได้บริจาคข้าวสาร ให้ 20 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ประจำทุกเดือน และจะขยายความช่วยเหลือสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป                                                   
ความเป็นมา  :

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ต้องขอแสดงความขอบคุณ คุณเพอร์ซี และ คุณสุนันท์ พิทเซอร์ ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (6545 Calder Ave., Beaumont, TX 77706 – USA. , www.creativecorrectionseducationfoundation.org ) ที่เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นผู้สนับสนุนหลักรายแรกในการจัดตั้ง มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ขึ้น…

เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและแนวทางสร้างสรรค์อื่นๆ ให้แก่นักเรียน หรือนักศึกษาซึ่งเป็นลูกๆ ของผู้ต้องขังในเรือนจำประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังว่าการสนับสนุนนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้เด็กๆ เหล่านี้มีทางเลือกในการใช้ชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและทำประโยชน์แก่สังคมได้ และป้องกันไม่ให้หลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย กระทำผิดกฎหมาย... กลายเป็นนักโทษ ตามรอยเท้าพ่อแม่... เป็นการหยุดยั้งปัญหาอาชญากรรุ่นลูก และสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีความปลอดภัย น่าอยู่ สำหรับทุกคนในสังคมและลูกหลาน ในรุ่นต่อๆไป…
 
คณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิฯ :

1) นายอภิสิทธิ์  พรหมยานนท์  : ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ
2) นางสุพรรณ  เบญจรงค์       :  กรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ
3) นางปาลิดา  พรหมยานนท์   :  กรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ