สมัครขอรับทุน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

     มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนโอกาสความเท่าเทียมกัน แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับทุน ขึ้นอยู่กับข้อมูล ตามจริงที่ประกอบการสมัครโดยรวม. มูลนิธิฯ CCEF(Thailand) พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาตามความเหมาะสม โดยไม่แบ่ง เชื้อชาติ, สีผิว, ศาสนา, ชาติกำเนิด และความสามารถ

ข้อกำหนดการพิจารณา :

 
 • แนบหลักฐาน สำเนารายงาน การได้รับความช่วยเหลือทุนการศึกษา ปีล่าสุด (กรณีเคยได้รับทุน ใดๆ)
 • ปัจจุบันพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ยังถูกคุมขังใน เรือนจำ / ทัณฑสถาน

รายละเอียด ทุนการศึกษา – CCEF (Thailand) ในระดับประถมศึกษา – ปริญญาตรี

 
3,500 บาท  (ประถมศึกษา) 5,000 บาท (มัธยมศึกษา)
7,000 บาท (อาชีวะ / อนุปริญญา) 9,000 บาท (ปริญญาตรี)

มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) จะสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เฉพาะที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
ตามเทอมการศึกษาปกติของสถานศึกษาซึ่งได้รับการรับรอง ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่รวมการศึกษาแบบออนไลน์

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จะได้รับการพิจารณาตามลำดับก่อนหลัง  และตามความจำเป็นของผู้สมัครแต่ละราย
รายการที่ต้องแนบ ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
  1. กรุณาอ่านและกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน (ใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา)
  2. กรุณาแนบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน
 
 • แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา  (CCEF Thai–D002)
 • สำเนารายงาน การได้รับความช่วยเหลือทุนการศึกษา จากสถานศึกษา (ปีล่าสุด)
 • บทเรียงความ ตามแนวคำถาม ซึ่งแนบท้ายใบสมัครนี้
 • สำเนารับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับล่าสุดจากสถานศึกษา
 • สำเนาผลการเรียน (Transcripts) ล่าสุด ที่รับรองจากสถานศึกษา
 • หนังสือตอบรับ ให้เข้ารับการศึกษา จากสถานศึกษาที่สมัครเรียนล่าสุด
 • จดหมายรับรองประวัติ และความประพฤติ 3 ฉบับ ดังนี้
  1. จากผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการชุมชน หรือผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ตามภูมิลำเนา ของนักเรียน นักศึกษานั้น
  2. จากครู - อาจารย์ประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา จากสถานศึกษาเดิม (ล่าสุด)
  3. จาก ครู หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ตัวแทนของสถานศึกษาใหม่
หมายเหตุ : * เอกสารทั้งหมดข้างต้น จะต้องถูกส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS. ถึงคณะกรรมการทุนการศึกษา มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)  เท่านั้น
                * จดหมายรับรองทั้ง 3 ฉบับต้องมีชื่อ-ที่อยู่-ที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้รับรอง ครบถ้วน
ข้อมูลทั่วไป :  กรุณาพิมพ์ให้ชัดเจน
ชื่อ-นามสกุล : * วัน/เดือน/ปีเกิด :
บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ : ออกเมื่อวันที่ : บัตรหมดอายุวันที่ :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : * อำเภอ/เขต : * จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : * โทรศัพท์ : * อีเมล์ : *
ชื่อ นามสกุล พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง ซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำ : (นาย/นาง)
วัน/เดือน/ปีเกิด :
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา :
ปัจจุบันถูกคุมขังที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน : เลขประจำตัวผู้ต้องขัง :
หมายเหตุ : โปรดติต่อสอบถามเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่คุมขัง เพื่อยืนยันเลขประจำตัวที่ถูกต้องของผู้ต้องขัง

ข้อมูลด้านการศึกษา :

ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาล่าสุดในระดับ ( กรุณาแนบเอกสารหลักฐาน พร้อมใบสมัคร )
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ล่าสุด) :
ที่อยู่ สถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา : จังหวัด :
  เกรดเฉลี่ย : วัน/เดือน/ปี ที่สำเร็จการศึกษา (ล่าสุด) :
ชื่อสถานศึกษาใหม่ ที่ได้รับเลือกเข้าศึกษาต่อ :
ที่อยู่สถานศึกษาใหม่ : อำเภอ/เขต : จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ :  
ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อ ในระดับชั้น :
สาขาวิชา : ระยะเวลาหลักสูตร (ปี) :

ข้อมูลอื่นๆ :

ระบุรายชื่อสโมสร/องค์กรที่เป็นสมาชิก (ในช่วง 3 ปีล่าสุด)
ระบุความสามารถพิเศษ
ระบุรายชื่อกิจกรรมและสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ
 
โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ บุคคลอ้างอิงจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะรับรองประวัติของผู้สมัครขอทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ โทรศัพท์ ระยะเวลาที่รู้จัก(ปี)
 

โปรดแนบบทเรียงความตอบแนวคำถามครอบคลุม 3 เรื่อง ต่อไปนี้ โดยบทเรียงความแต่ละเรื่อง จะต้องพิมพ์ให้ชัดเจน ตัวอักษร Tahoma font  ขนาด 10-11 บนกระดาษ ขนาด A-4 จำนวน 1-2 หน้า ของแต่ละเรื่อง

 • แนะนำตัว – แนะนำตัวเอง ด้วยชื่อ นามสกุล ที่อยู่  สภาพครอบครัว สมาชิกครอบครัว สภาพชุมชนที่อยู่ปัจจุบัน บอกเล่าเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ และอุปสรรค ที่ต้องฝ่าฟันเพื่อให้ได้รับการศึกษาต่อ บอกเล่ารายละเอียดส่วนตัว คุณสมบัติพิเศษ และความแตกต่างจากผู้อื่น เพื่อให้คณะกรรรมการเข้าใจคุณได้มากที่สุด และอะไรคือสิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา
 • ด้านการศึกษา – บอกเล่าข้อมูลส่วนตัว ในฐานะนักเรียน : ผลการเรียนที่ผ่านมา, เวลาและความทุ่มเทที่ใช้ในการเรียน บุคคลใด หรือสาเหตุใด ที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้ตั้งใจเข้ารับการศึกษา เหตุผลใดจึงเลือกเรียนในสาขาวิชา ที่ระบุ และ มีความช่วยเหลืออื่นใด หรือไม่ เพื่อให้ได้รับการศึกษานี้ จนสำเร็จตามที่ตั้งใจ
 • แผนอาชีพ – บอกรายละเอียด งานอาชีพเป้าหมาย ที่อยากทำ แผนงานที่ต้องทำ แต่ละขั้นตอน เพื่อบรรลุเป้าหมายได้งานอาชีพที่ต้องการ อธิบายคุณสมบัติส่วนตัว ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายงานอาชีพที่ต้องการได้บอกเล่าจุดเด่นและจุดด้อยที่ตนมี บอกเล่าสถานะการเงินปัจจุบันที่มี และวางแผนจะหาเงินเพื่อใช้ในการศึกษา จนสำเร็จได้อย่างไร

 

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องดำเนินการ :

แนบเอกสารหลักฐานสำคัญ พร้อมแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

เซ็นชื่อ รับรองเอกสารทุกฉบับ

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS. หรือส่งทาง อีเมล์ ( E-MAILED) เท่านั้น

ถึงคณะกรรมการทุนการศึกษา มูลนิธิฯ CCEF (Thailand)

( ห้ามพับเอกสาร – ห้ามส่งทาง Fax )