คำถาม โดยผู้บริจาค

เงินที่บริจาค นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ได้หรือไม่ ?

คำตอบ :  มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ,หรือ CCEF (Thailand) เป็นองค์กรการกุศล ที่ไม่แสวงหากำไร ได้รับการอนุญาตจัดตั้งถูกต้อง ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม. น. ๓) เลขทะเบียนเลขที่ ช.ม. ๔๓๘ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557
หากบริจาคในนาม นิติบุคคล ก็จะสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้. ซึ่งมูลนิธิฯ CCEF (Thailand) จะออกใบเสร็จรับเงินที่บริจาค ให้เพื่อเป็นหลักฐาน.

กรณีท่านที่บริจาคในนามบุคคลธรรมดา , แม้ว่าท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ได้บริจาค ให้มูลนิธิฯ CCEF (Thailand).
แต่ยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้  เนื่องจากมูลนิธิฯ เพิ่งจัดตั้งใหม่ ต้องรอผ่านการประเมิน
ซึ่งจะสามารถยื่นเรื่อง ดำเนินการขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง เพื่อให้เงินบริจาคโดยบุคคลธรรมดาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ในปีที่2 เป็นต้นไป.

กำหนด จำนวนเงินบริจาคขั้นต่ำ หรือไม่ ?

คำตอบ :  ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินบริจาคขั้นต่ำ ท่านสามารถบริจาค จำนวนเท่าใดก็ได้ ตามกำลังศรัทธา.  

ข้าพเจ้าสามารถ ระบุให้เงินบริจาคแก่นักเรียน หรือสถานศึกษาที่ต้องการ เฉพาะเจาะจง ได้หรือไม่ ?

คำตอบ :  มูลนิธิฯ ยินดีประสานงานให้เป็นไปตามความประสงค์ ของผู้บริจาคแต่ละท่านได้

ข้าพเจ้า จะต้องสั่งจ่ายเช็ค เพื่อการบริจาค อย่างไร ?

คำตอบ :  เงินบริจาค ต้องสั่งจ่าย หรือโอนเข้าบัญชี มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) เท่านั้น

มูลนิธิฯ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา แก่ผู้ได้รับคัดเลือก หรือไม่ ?  

คำตอบ :   มูลนิธิฯ จะมีการแจ้งผลการพิจารณา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา และข่าวสารความคืบหน้า ผ่านเว็บไซด์ 
มูลนิธิฯ  : www.ccefthai.or.th  , www.ccefthai.org


คำถาม ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา :

ข้าพเจ้าสามารถตรวจผล การพิจารณาคัดเลือก ให้ได้รับทุนการศึกษา หรือไม่ เมื่อใด ?

คำตอบ :  หลังจากมูลนิธิฯ ได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ,คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณา
ประมาณ 6-8 สัปดาห์.

จะได้รับเงินทุนการศึกษาโดยวิธีใด  - เช็ค หรือ จ่ายตรงไปที่สถานศึกษา ?

คำตอบ : มูลนิธิฯ จะจ่ายเงินทุนการศึกษาโดยตรง ให้แก่สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกนั้นศึกษาอยู่

ตามที่ระบุในใบสมัครว่า พ่อแม่ หรือผู้ปกครองของผู้สมัครขอรับทุน ต้องเป็นผู้ต้องขังปัจจุบัน ในเรือนจำ – จำเป็นจะต้องแจ้งระยะเวลา ที่ต้องคุมขัง และชื่อเรือนจำ หรือไม่ ?

คำตอบ :  ไม่ต้องแจ้งระยะเวลาที่ต้องคุมขัง ให้แจ้ง ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, เลขประจำตัว และชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน

ข้าพเจ้าส่งใบสมัครให้ทาง อีเมล์ได้หรือไม่ ?

คำตอบ :  ท่านสามารถกรอกข้อมูลและส่งใบสมัคร ให้ทางอีเมล์ก่อนได้, แต่ใบสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ ต้องรวบรวมส่งให้ครบถ้วนโดยทางไปรษณีย์ มูลนิธิฯ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลำดับเท่านั้น.