สนับสนุนทุนการศึกษา และ แนวทางสร้างสรรค์


มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
 
 
Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
ข่าวกิจกรรม ดีๆ ...

        มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) โดยนายอภิสิทธิ์  พรหมยานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ กับ นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ ผู้อำนวยการกองสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ และคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


       โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษา และ แนวทางสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กๆด้อยโอกาส ลูกของผู้ต้องขัง...ด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
  • โครงการ สนับสนุนห้องอนุบาลเด็กอ่อน เพื่อให้การดูแล เด็กอ่อนที่คลอดจากแม่ ที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้มีพัฒนาการและสามารถเจริญเติบโต ได้อย่างเหมาะสม
  • โครงการสนับ สนุนทุนการศึกษา ให้แก่เด็กๆ ลูกผู้ต้องขัง เพื่อมอบทางเลือกในชีวิตที่ดีกว่า เพื่ออนาคต ที่เด็กๆแต่ละคนใฝ่ฝัน สร้างคนดี และลดโอกาสที่จะหลงผิดเข้าสู่วงจรร้าย กลายเป็นนักโทษรุ่นต่อไป..

         ตลอดถึงได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แนวทางการประสานงานและการทำงานร่วมกัน เพื่อผลสำเร็จ ให้สอดคล้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ฝ่าย.