เยี่ยมชม ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)
 
Creative Corrections Education Foundation (Thailand)ข่าวกิจกรรม ดีๆ ...

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คุณเพอร์ซี พิทเซอร์ ประธานมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นมูลนิธิฯแม่ และ นายอภิสิทธิ์  พรหมยานนท์ ประธานมูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) หรือ CCEF (Thailand) ได้เข้าร่วมประชุมหารือ กับ นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ กรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะผู้บริหารของ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  และได้เยี่ยมชมกิจการของ ทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ต้องขังหญิง ปัจจุบันจำนวน 1,743คน
          โดยมูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ได้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แนวทางการประสานงาน และการทำงานร่วมกัน ในการสนับสนุนทุนการศึกษา และ แนวทางสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กๆด้อยโอกาส ลูกของผู้ต้องขัง... ด้วยโครงการ หลักๆ ดังนี้...

 
โดยมูลนิธิฯ CCEF (Thailand) ได้ประชาสัมพันธ์ โครงการของมูลนิธิฯ ให้ผู้ต้องขังหญิง ประมาณ30คน ที่ห้องอนุบาลเด็กอ่อน และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ ให้ความสนใจและยินดีมากในวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่จะช่วยให้ลูกๆ ผู้ต้องขังเหล่านี้ ได้มีโอกาสทางการศึกษา... นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่จะได้ให้การช่วยเหลือเด็กๆด้อยโอกาส ลูกๆของผู้ต้องขัง ให้มีทางเลือกของชีวิตที่ดีกว่า...