กิจกรรมมอบข้าวสารยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
ข่าวกิจกรรม ดีๆ...
       วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) www.ccefthai.or.th ร่วมกับวัดบ้านสันพัฒนา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้จัดกิจกกรรม โครงการแจกข้าวสารยังชีพ มอบแก่ผู้สูงวัย และยากไร้ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งครั้งนี้มีครอบครัวผู้สูงวัย และยากไร้ ในตำบลแม่จัน ที่ได้รับการสงเคระห์ จำนวน 49 ครอบครัว … 
            ปัจจุบันยังมีผู้สูงวัย และยากไร้ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดาร อีกจำนวนมากที่มีฐานะยากจน ดำรงชีวิตด้วยความแร้นแค้น บ้างก็อยู่อย่างโดดเดียว บางคนพิการ มีโรคประจำตัว ทำมาหากิน และใช้ชีวิต ด้วยความยากลำบาก.......โปรดร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ กับมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) www.ccefthai.or.th เพื่อสังคมไทยที่ดีกว่า...ตั้งแต่วันนี้...

โปรดร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรม สงเคราะห์ผู้สูงวัย เด็กๆ ด้อยโอกาส ลูกผู้ต้องขัง..
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai