กิจกรรม “มอบข้าวสาร โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้” โดยมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559


มูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

Creative Corrections Education Foundation (Thailand)
ข่าวกิจกรรม
  
            เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทางมูลนิธิ ครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับ
วัดบ้านสันพัฒนา (สันมงคล) จัดมอบข้าวสารยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและผู้ยากไร้ใน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

            ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี กลุ่มผู้ยากไร้ที่มีความเป็นอยู่ที่ลำบากมีจำนวนมากในเขตพื้นที่
จึงทำให้มูลนิธิครีเอทีพ คอร์เรคชั่น เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางครอบครัวของผู้สูงอายุและ
ผู้ยากไร้กลุ่มนี้ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โปรดร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาค สนับสนุนกิจกรรม สงเคราะห์ผู้สูงวัย เด็กๆ ด้อยโอกาส ลูกผู้ต้องขัง..
ติดต่อ & ร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิฯ CCEF (Thailand) www.ccefthai.or.th , www.facebook.com/ccefthai